GISSELFELD-STRIDEN

KONTAKT 


Cand. psyk. Lars Maach, talsmand for Gisselfelds Venner

Tlf. 48441086 (fastnet)

E-mail: larsmaach@hotmail.com

og

Journalist Jesper Petersen

Tlf. 60585002 (mobil)

E-mail: Esom@paradis.dk