Naturskadelige Gisselfeld tæt på ny rekord i hykleri

Vinderne af den årelange strid om magten over DKs 5. største jordegods har desværre haft stor succes med at sprede rosenrød misinformation om godsets drift.

Aktuelt har godsforvalter og administrerende direktør Jens Risom via landsdækkende og lokale medier kritiseret en fredningssag som Naturfredningsforeningen (DN) har rejst for 200 hektar skov, som støder op til Skovtårnet.

I en leder 26. november bakker Berlingske op om godsforvalteren og argumenterer for, at DN for altid mister retten til at rejse fredningssager.
Risom – og Berlingske – er vred over, at DN kan finde på at ønsker Denderup Vænge fredet, når Gisselfeld nu er så fantastisk til at passe – også – naturen.

Men Jens Risom fører igen, igen offentligheden bag lyset. For siden han overtog godsets daglige ledelse har natur- og miljøtabet i ca. 40 km2 sydsjællandske skove, marker, enge, moser og søer været enormt. Milevidt fra godsledelsens selvglade glansbillede.

Fakta-interesserede kan finde grundig dokumentation på Gisselfelds Venners hjemmeside www.gisselfeld.com i kapitlet ”Rovdrift på natur, miljø og klima”.
Læs f.eks. de første 40 sider i ”Rapport om de omfattende driftsændringer på Gisselfeld 1996-98”, der beskriver den meget høje pris natur, miljø og klima helt indledningsvis betalte for (endnu) flere millioner i godskassen.

Skamhuggede skove
En stor del af de 25 km2 gamle og biologisk rige godsskove blev fra 1996 til 98 skamhugget. De mange penge herfra blev brugt til at retfærdiggøre den magtovertagelse som Gisselfelds detroniserede overdirektør m.fl. har betegnet et kup, et tyveri.

Efter skamhugsten af godsskovene lod man snedigt de stærkt naturforringede skove miljøcertificere. En lokal ornitolog nåede inden fældningen af den økonomisk og biologisk meget rige godsskov – opbygget over knapt tre årtier af den udsmidte ledelse – at registrere en meget rig spættebestand,; en god indikator på høj biodiversitet. Hele 20 par store flagspætter ynglende i gammel bøgeskov i Hesedeskoven. Efter skovmassakren reduceret med 95 procent. Samme skæbne som en lang række fuglearter samt mange andre dyr, planter m.m. også led.

Sidste forår skovede godset i maj i Sydsjællands største bestand af tyndakset gøgeurt ved Sønderskov Overdrev, fredet netop pga. de sjældne orkideer.
Miljøstyrelsen skrev 8. juli sidste år til godset:
Miljøstyrelsen henstiller til, at kørsel på den berørte bestand af Tyndakset Gøgeurt ophører øjeblikkeligt, at sporet omlægges uden om bestanden, og at kvas- og grenbunker fjernes fra placeringen med orkidéer. Fremtidige permanente spor skal anlægges med hensyn til Tyndakset Gøgeurt og andre fredede arter.”
Faktisk var det 2. gang Gisselfelds skovbrug mishandlede den sjældne orkidébevoksning nord for Broksø. I 1999 oversprøjtede man – ligeledes i den mest fredskrævende tid på året – skovbund og orkideer med Round Up efter at have fældet den gamle skov som forberedelse til skovgenplantning.

Ødelagt femstjernet natur
En af Danmarks biologisk rigeste naturskove blev i 2003 totaldestrueret, så Gisselfeld fikst kunne forøge sin i forvejen uberettigede store erstatning med over en million ved etableringen af Gødstrupsøen som VMP II-projekt. Regnskovsgruppen kaldte det rovdrift og sammenlignede det i en grundig omtale i foreningens blad med ødelæggelse af verdens biologisk rigeste skov, regnskoven.

I 2009 ødelagde Gisselfeld en anden biologisk unik naturskov i et lovbeskyttet mosepart i Kroglyng nord for Holmegaard Mose. Opdaget af DNs lokalafdeling i Næstved og anmeldt til kommunens naturkontor, der stoppede godset.

DN-mosegruppen skrev på sin hjemmeside bl.a.:
Hvorfor godset har foretaget dette helt unødvendige overgreb på naturen i mosen, står stadig hen i det uvisse. Godset nægter at fortælle om motivet. Men sandsynligvis er formålet kun til fordel for godsets økonomiske interesser i skovbrug og jagt. Enten skulle området tilplantes med gran eller lignende, eller måske en vildtager f.eks. med majsplanter. Begge dele ville være et fremmedelement i mosen, til stor skade for mosens natur.”

DKs fuglerigeste sø, Nielstrup Sø, blev også ødelagt. Trods aller højeste naturbeskyttelsesgrad i EU slap godset for påtale. Læs den utrolige historie, ”Søforklaringer”, via link her: https://holmegaardmose.dk/?p=1294

Giftigt og klimaskadeligt landbrug
I stedet for at blive Danmarks første helt økologiske gods oversprøjtede den nye, brutale godsledelse i 1996 de nyanlagte økologiske hvedemarker med gift.

I et kvart århundrede er op mod 1000 hektar agerjorder sidenhen blevet overpøset med store mængder af kunstgødning, og gift helt op til seks gange årligt. Til stor skade for natur, klima, grundvand og folkesundhed.

Den kommercielle jagtforretning er opprioriteret. Med bekæmpelse af flere fredede dyrearter året rundt til følge. Samt spredning af rotter i naturen via vildtfodringspladser. At læse i rapport fra 2001 via link her: https://holmegaardmose.dk/images/rotteraport.pdf

Læs om godsets uetisk jagt via link her: https://gisselfeld.com/uetisk-og-naturskadelig-jagt-paa-gisselfeld/
Osv., osv.

Jens Risom har personligt skovlet millioner af kr. fra godsets naturødelæggende drift i egen lomme, alene ved sit usædvanlige avancement fra skovfoged til administrerende direktør i 1998.

I en stort opsat artikel i Berlingske lørdag 19. november lyder en af mange hykleriske udtalelser fra den løntrinskatapulterede ex-skovfoged, som folkedybet har givet tilnavnet ”Kejser af Gisselfeld”:
Vi har en høj biodiversitet. Ikke på trods af, men på grund af, at vi har passet godt på stedet gennem hundreder af år. Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på skoven. Alligevel kommer der nu den her fredningssag. Er det takken for, at vi passer på naturen?”

af miljøjournalist Jesper Petersen

S L U T