Skovforening kritiserer skarpt Gisselfelds naturskovs-ødelæggelse

“Hvordan kan det i Danmark være lovligt at ødelægge vore naturrige, gamle skove?”, spørger skovforeningen Nepenthes i sidste nummer af bladet “Skov & Folk”

af Jesper Petersen

“Danmarks natur er blevet lidt fattigere efter at en naturskov er blevet fældet i Porsmose ved Gisselfeld gods.”

Sådan skriver formanden for skovforeningen Nepenthes, Søren Dürr Pedersen indledningsvis i lederen i marts-nummeret af foreningens blad “Skov & Folk”.

Under overskrifterne “Lovløst!” og “Danske naturskove under pres” kritiserer Nepenthes på foreningsbladets tre første sider skarpt vinterens triste og helt meningsløse naturskovsødelæggelse i Porsmose.

I skovformandens leder hedder det videre:

“Man kan spørge sig selv, hvordan det kan lade sig gøre, at vi i et land som Danmark – der ser sig selv som foregangsland på miljøområdet og har underskrevet en række internationale aftaler for beskyttelse af flora og fauna – fælder en så sjælden og unik naturtype?

Dette sker oven i købet samtidig med at vi prøver at forhindre andre lande i at fælde deres regnskove!”

Nepenthes-formanden konstaterer, at en af vore sjældneste og mest oprindelige naturtyper desværre er lovløs herhjemme, fordi hverken naturbeskyttelsesloven, den gamle skovlov, samt regeringens udkast til en ny skovlov beskytter vor biologisk rigeste skovtype; den oprindelige naturskov.

Så skovforeningens opfordring lyder:

“Derfor må det være på tide, at Danmark er sig sit ansvar bevidst og overholder de internationale miljøaftaler, vi har indgået. Det er vigtigt, at naturskoven bliver beskyttet ved lov, så vi ikke risikerer at miste mere af denne sjældne og vigtige naturtype”

Afslutningsvis skriver Søren Dürr Pedersen i sin leder:

“Anders Fogh Rasmussen har lovet at den danske natur ikke får det ringere i hans regeringsperiode. Alligevel har vi netop mistet store naturværdier på Gisselfeld, og der er ikke noget i fremtiden, der forhindrer, at flere af Danmarks grønne skattekister forsvinder.”

Som illegal skovødelæggelse i Sydamerika

I den efterfølgende artikel i marts-nummeret af “Skov & Folk” beretter næstformand og skovpolitisk talsperson for Nepenthes, Tove Maria Ryding, om foreningens ihærdige forsøg på sidste år at forhindre ødelæggelsen af den sjældne naturskov i Porsmose. Et arbejde, der bl.a. indbefattede kontakt til miljøminister Hans Chr. Schmidt.

Foreningen besøgte desuden flere gange i november og december sidste år den fældningstruede skov.

Ryding skriver indledningsvis i sin artikel:

“Med lyden af motorsave i baggrunden og lugten af bål i luften, var en lille gruppe medlemmer af Nepenthes sidst i november ude at se på et gammelt værdifuldt skovområde. Situationen mindede mest om illegale skovødelæggelser i Sydamerika, men faktisk var der tale om lovlig skovødelæggelse på Sydsjælland, nærmere bestemt en naturskov i Porsmosen ved Gisselfeld Gods.”

Og Ryding beretter videre:

“I juledagen vendte vi tilbage til området. Nu kunne vi næsten ikke komme frem på grund af en masse trækroner, som lå i knæhøjde. Gamle træer med stammer tæt med mos og svampe lå som store mikadopinde i sneen. Danmark var blevet en naturskov fattigere.”

Naturskov: sjælden og rig natur

Tove Maria Ryding beskriver herefter generelt naturskovene sjældne natur:

“Enhver, der har vandret rundt i en gammel skov mellem mosklædte kæmpetræer ved, at oplevelsesværdierne er store. Fakta er stort set udvedkommende, mødet med tøndersvampe, flagspætter, hornugler, grævlingegrave, farverige smådyr og det friske grønne taler helt sit eget sprog.

Danmarks gamle naturskove huser mange plante- og dyrearter, som behøver store mængder af dødt ved og hjemmehørende træarter for at overleve, men arterne og naturskovene er stærkt truede. 3142 plante- og dyrearter er truede i Danmark, de såkaldte rødliste-arter, over halvdelen af de truede arter hører til i løvskove og gamle naturskove. Truslen forøges yderligere, fordi det danske landskab er fragmenteret, hvorved spredningen af arter besværliggøres. Dertil kommer, at naturskovsarealet kun udgør en meget lille andel af det samlede skovareal. Kun omkring 1,5 procent af skovarealet er naturskov, og kun omkring 0,1 procent af disse skove er udlagt til urørt skov.

Selvom skovarealet er i fortsat vækst fra de cirka 12 procent til 20 procent, gør det ikke truslen for truede arter mindre. De intensive dyrkningsformer, der anvendes i dansk skovbrug, levner ikke disse sjældne arter megen mulighed for overlevelse og der går mange år før en nytilplantet skov har den struktur, der kendetegner en naturskov.”

Og Ryding konstaterer vemodigt:

“I Porsmosen endte den gamle sumpskov således som flis og brænde, og dermed mistede sydsjællænderne bl.a. tre lavarter, der ellers ikke kendes fra denne del af Danmark.”

S L U T

(15 maj 2004)

Også Dansk Ornitologisk Forening har gentagne gange kritiseret den manglende beskyttelse af en af vore sjældneste og mest truede naturtyper: naturskoven.

Her et udklip fra foreningens blad “Fugle og Natur”, november 1999.

Den borgerlige regering har desværre ikke villet ændre på naturskovens “lovløse” situation i forbindelse med den aktuelle revision af skovloven.

I fremtiden risikerer endnu mere sjælden naturskov således at blive fældet og omdannet til billig brænde og flis.