”Vi har at gøre med en yderst rabiat lejer, der ikke skyer nogen midler”

I over 5½ år førte Gisselfeld retssag mod journalist og ornitolog Jesper Petersen. Nr 2 af i alt 4 godset har anlagt – og tabt. For første gang får offentlighed nu indblik i retssag nr 2’s usædvanlige domsforhandling.

Om to dage, 2. oktober, falder der dom i den forhåbentligt sidste retssag – nr 5 – mellem de to parter, der bl.a. handler om Gisselfelds mangeårige forsøg på at få Jesper Petersens lejemål, Toruphus, til at falde sammen og på den måde tvinge den uønskede lejer og hans familie til at flytte

af Lars Maach

”Vi har at gøre med en yderst rabiat lejer, der ikke skyer nogen midler for at fremføre sin holdning og chikanerier – chikanerier af værste skuffe. Vi er langt ud over grænsen for tålelighed.”

Sådan lød én af mange ekstreme anklager mod Jesper Petersen som Gisselfeldbestyrelsens advokat, Mette Ravn Steenstrup fremførte på retssagens anden og sidste dag i Haslev tilbage i september 2004.

En helt igennem utrolig retssag som offentligheden først nu får fuldt kendskab til. 

Da jeg sidst i 2004 skrev om sagen, formulerede jeg mig indledningsvis på denne måde:

I årevis har Jesper Petersen og hans familie lagt ryg og hjem til hvad han og hans tidligere samlever, Anna, betegner “middelalderlig personforfølgelse og chikane”.

Metoderne er udmattende retssager, grov bagvaskelse, systematisk misligholdelse af lejemålet med mere.

Læs hele artiklen via link her: Herremands Metoder

Grove, udokumenterede anklager

Advokat Mette Steenstrup lagde, til godsforvalter Jens Risoms tydelige tilfredshed, ikke fingrene imellem under sin afsluttende procedure i retsbygningen på Tingvej i Haslev 16. september 2004.

Godsforvalterens havde selv personligt bidraget med en usædvanlig 2½ sider lang skriftlig oversigt over Jesper Petersens påståede chikanerier mod godset. ”Chikane-liste Jesper Petersen (JP) for perioden 196-1999” som Jens Risom havde døbt sit værk. Læs den via link her: Chikane

Mette Stenstrup fortsatte:

”Under påskud af miljøbevidsthed og kærlighed til truede dyrearter har Jesper Petersen kastet sig ud i en serie af skriverier og chikanerier mod Gisselfeld. Inklusiv en lind strøm af politianmeldelser. Vi er langt ud over grænsen for tålelighed.

Jesper Petersen fremsætter trusler og er til ulempe for godset. Og han véd godt at han overtræder loven.”

”Utallige gange har godset anmodet om en forbedret og ændret adfærdsform, men Jesper Petersen er ligeglad med hvordan man skal omgås andre.”

”Jesper Petersens hade-hjemmeside skader Gisselfeld med påstande om lovovertrædelser og miljøødelæggelser og Gisselfeld risikerer at få skadet sit renommé og erhvervsinteresser pga. denne hadehjemmeside. Hans rapport på 164 sider offentliggjort på lokale biblioteker”, lød det anklagende fra Mette Steenstrup, der forsøgte at give sine oppustede ord ekstra vægt ved at holde en lille kunstpause, mens hun teatralsk kiggede rundt på de tilstedeværende i retslokalet.

”Mod bedre vidende har Jesper Petersen – ekspert i natur og miljø (sagt sarkastisk) – fremsat sine anklager mod GisselfeldEt meget utilbørligt forhold”, tilføjede advokat Steenstrup og understregede at Jesper Petersens indbringelse af Gisselfelds misligholdelse af Toruphus for Huslejenævnet i den daværende Haslev Kommune var endnu en stor fejl fra hans side.

Selvforherligende Gisselfeld

Den usædvanlige boligretssag havde tre anklagepunkter:

Ifølge Gisselfeldbestyrelsen har Jesper Petersen først og fremmest overtrådt to paragraffer i Lejeloven om henholdsvis tidsbegrænset leje samt god skik og orden.

Desuden har sagsøgte angiveligt misligholdt sit lejemål. Dette til trods for at han grundigt har dokumenteret at det forholder sig stik modsat: At det er Gisselfeld, der igen og igen løber fra sine reparationsforpligtelser m.m.

Gisselfelds 10. overdirektør, Erik Danneskiold-Samsøe, beklagede sig i øvrigt samtidig over nøjagtigt det samme; grevens bolig m.m. nægtede Gisselfeld-bestyrelsen således også at reparere.

Bismagen af chikane mod to personer, der ikke underdanigt knælede for den nye Gisselfeldsledelse, som ikke fandt sig i at blive sagt imod, er umiskendelig.

”Objektivt set er lejemålet meget dårligt vedligeholdt. Beboelsen er forfalden, fordi Jesper Petersen har misligholdt sin bolig, fordi han har haft travlt med at chikanere godset”, hævdede Mette Steenstrup.

Hun forsøgte at dokumentere dette ved hjælp af en fotoserie af Toruphus’ ½ hektar store, smukke – og naturlige – have leveret af Jens Risom og fremlagt på retssagens første dag i retslokalerne i Ringsted.

”Godset bestræber sig på at bevare Gisselfelds bygninger. Det sker dels for at kunne tilbyde de ca 125 lejemål til glæde for mange lejere, dels for at vise sig selv frem fra sin bedste side af PR-mæssige og forretningsmæssige grunde. Derfor er der også de årlige hussyn. Ledelsen har som sagt et seriøst og sagligt engagement i vedligeholdelsen af klosterets ejendomme. Gisselfeld bestræber sig som før nævnt på at bevare de kulturhistoriske værdier”, understregede Mette Stenstrup, der herefter læste op fra godsets hjemmeside.

”Alle tre forhold for opsigelse er opfyldt bevist, om end at det var svært”, sagde Steenstrup afsluttende, efter forinden flere gange at have gentaget, at Jesper Petersen ikke var var blevet behandlet dårligere end godsets mange andre lejere. Men tværtimod bedre.

Ulovlige lejekontrakter fra Gisselfeld

Ikke overraskende var Jesper Petersens advokat Lars Urup Johansen ikke enig med Steenstrup. Han gennemhullede indledningsvis retsgyldigheden i Gisselfelds tidsbegrænsede lejemål:

”Hvilke motiver har udlejer haft med sin tidsbegrænsning? Erik Danneskiold-Samsøe  forklarede, at godset etablerede en ordning i samarbejde med advokat Ebbe Vagn Rasmussen, hvor lejere først fik en to års-lejekontrakt, og hvis lejerne ”passede sine forpligtelser og opførte sig ordentligt”, så fik de en 5-års lejekontrakt også. Og så fremdeles. Risom bekræftede på første retsmøde, at lejere skulle ses an.”

Dét er usaglige hensyn, fordi man kommer uden om alle de begrænsninger og regler, der gælder ifølge lejeloven.
Haslev er en registreret kommune, hvor lejeforhøjelser skal varsles.

Hvis lejer har krævet ejendommen vedligeholdt – evt. indbringer sagen for Huslejenævnet – ja, så får lejeren jo nok ikke en ny lejekontrakt”, lød det fra Lars Urup, sidste bemærkning med slet skjult ironi.

”Erik Danneskiold-Samsøe bekræftede, at man hævede huslejen ved kontraktforlængelser. Det er så usagligt som det kan være”, tilføjede advokat Urup.

Om påstanden om at Gisselfelds særlige tidsbegrænsede lejemål skete af hensyn til godsets og godshusenes særlige kulturelle værdi bemærkede han:

”Vigtige kulturelle værdier, siger man. Det lyder jo smukt, nærmest Morten Korchsk. Man kan jo næsten se Poul Reichardt komme syngende ud ad landevejen.

MEN: En lejer skal have mulighed for at prøve en opsigelse v. Huslejenævn, boligret, landsret. Men i dette system kan han ikke!
At man er vogter af en særlige kulturelle værdier kan ikke komme i nærheden af en blåstempling af en sådan ordning som beskrevet”.

Herremandsmetoder

Om Gisselfelds påstand om at Jesper Petersens lejemål skulle opsiges, fordi en medarbejder skulle have det, sagde Lars Urup:

”Det er fuldstændig udokumenteret, at der sku’ en medarbejder ind i Jesper Petersens hus. Jeg henviser til Peter Trolle (Gisselfelds forhenværende landbrugsinspektør), der sagde, at han aldrig havde oplevet at det var et problem, at få plads til en medarbejder i et Gisselfeld-hus. 23 medarbejdere som Jens Risom oplyste Gisselfelds samlede antal medarbejdere til.

Og 127 lejemål. 5-7 medarbejdere p.t. boende i et Gisselfeld-hus. Selv med 5-årige lejekontrakter vil der til stadighed være rigeligt med frie boliger til nye medarbejdere.
Der er ikke en saglig grund til at opretholde den midlertidige lejeordning”.

Til advokats Stenstrups og Gisselfelds påstand om at Jesper Petersen skulle have snydt sig til en lejekontraktsforlængelse, sagde Lars Urup:

”Snydt sig til en lejekontraktforlængelse, hævdes det. Der er ingen, der snyder her, forhåbentligt. Lejeren snyder i hvert fald ikke.
Og til påstanden om, at lejer sku’ ha’ udvist passivitet ved ikke at meddele at man ønsker at blive boende: Lejeren var jo ved indflytningen blevet stillet i udsigt, at få lejemålet forlænget med en 5-årig lejekontrakt, når de toårige udløb.
Hvis man ellers opfører sig ordentligt; ikke klager og ikke stikker for meget ud. Med det i udsigt har man jo ikke grund til at protestere..
Men Jesper Petersen siger jo i øvrigt selv, at han dog har protesteret”,
 fastslår Lars Urup og læser op af brev til godskontoret af 30/10 1998.

”Og Jesper Petersen oplyser, at det tidligere er sagt mundtligt til godskontoret.
Men på herremandsagtig manér smider man folk ud, når det passer efter de ikke sagligt begrundede midlertidige lejekontrakter. Båret af usaglige grunde – eller sagt pænere – der er ikke tilstrækkeligt med grunde”.

Om Gisselfelds påstand om Jesper Petersen og hans familie skulle opsiges, fordi Toruphus skulle gennemgribende istandsættes og sammenlægges til ét lejemål bemærkede Lars Urup:

”Jesper Petersen tilbød, at huset blev istandsat mens han var bortrejst i en længere periode.
Jeg gør gældende, at der ikke er forelagt begrundelse for at lejemålet skal fraflyttes pga. gennemgribende istandsættelse. Og der er ingen dokumentation for udlejers gennemgribende vedligeholdelsesplan. Vi har kun Jens Risoms forklaring om ”den unikke, idylliske beliggenhed” og Risoms udtalelse om at man kunne få bedre betalende lejere (end Jesper Petersen) – akademikere – ind i lejemålet.

Der er ingen lejemål på Gisselfeld som Jesper Petersen kan flytte ind i, meddeler Gisselfeld. Fordi dette jo nok ikke er en lejesag, men en personsag. Man vil af med en person man ikke bryder sig om, En journalist, der er dybt og seriøst engageret i naturbeskyttelsessager.

Og bemærk, at inden man meddeler, at Jesper Petersen skal flytte har HAN rejst krav om at lejemålet istandsættes (fordi Gisselfeld misligholder sine forpligtelse her).

Opsigelsesbegrundelsen er hul og IKKE begrundet!
Mht. ”god skik og orden”: Jesper Petersen generer ved sin færden på Gisselfelds jorde, skriverier og fotografering, lyder det fra udlejer.
Men Jesper Petersens virksomhed er en lovlig virksomhed. Han har lov til at skrive kritisk overfor udlejer og overfor udlejers store kultur- og naturværdier, som udlejer forvalter for os ALLE.

Advokat Urup: Læs JPs velskrevne rapport

Retten burde i øvrigt læse Jesper Petersens rapport, der er velskrevet og dokumenterer Gisselfelds strømlinede drift, landbrug mm.

Når en lejer skriver om Gisselfeld, og melder Gisselfeld til politiet, mener man, at det giver én ret til at opsige lejerens lejemål. Det her er første gang en ret afgør hvorvidt en lovlig skribentvirksomhed er nok til at opsige en lejer. Som eksempler på god skik og orden-opsigelser: voldelige lejere, støjende lejere. OK ud! Men her har vi at gøre med en lejer, der bor isoleret langt ude på landet, som ikke er voldelig, ikke støjende, ikke generer nogen.

Udlejeren er en fond, hvis bestyrelse bor spredt over hele landet. Med andre ord: Når bestyrelsen og Gisselfelds medarbejdere går ned for at hente deres avis søndag morgen i brevkassen, møder de IKKE Jesper Petersen.”

”Gisselfelds sag er hul og alene en personlig straffemæssig sanktion, hvor Lejelovens § 83 om god skik og orden ikke kan anvendes!
Miljø-journalist Jesper Petersen, der korrekt har skrevet om Gisselfeld, kan ikke opsiges. Der er tale om ordentlig journalistisk dokumentation.

Til sidst: Det kræver en masse besvær at ha’ Jesper Petersen boende, beklager Gisselfeld sig. Hertil er blot at sige: Det er man desværre nødt til at finde sig i! Det er lovligt, når en lejer går til politiet og siger at han mener, at der er sket noget ulovligt, vær sød at se det efter.
Hvis man mener, at Jesper Petersens adfærd, hans skriverier, er forkerte, så må man føre en sådan sag et andet sted end i Boligretten. Som en injuriesag, ved Pressenævnet, eller andre steder. Og det er ikke sket.

Det ville gi’ et ordentligt brag (i retssamfundets grundvold. /Red.), hvis man ved Boligretten sagde, at denne skribentvirksomhed er lovlig ifølge Grundloven og menneskerettighedskonventionen – MEN du skal ud af dit lejemål, fordi du med dine skriverier har brudt lejeloven!

Sagen er også grotesk af andre grunde: Den er anlagt i 1999 og først domsforhandlet i september 2004. Hvem har ansvaret for at denne sag har trukket så længe ud?
Lejeren skal ikke bære risikoen. Det skal udlejer, som har forhalet denne sag og det skal Jesper Petersen ikke lide under. Også på denne baggrund ville det være urimeligt at udsætte Jesper Petersen af sin bolig.
En absurd sag”, sluttede Lars Urup sin procedure.

Modpartens advokat, Mette Steenstrup, brugte efterfølgende 5 minutter på at – som hun udtrykte det siger – rette flere misforståelser.

”Der er ikke tale om at udsætte en lejer pga. persongrunde. Gisselfeld anerkender, at der er ytringsfrihed i Danmark. Men i Jesper Petersens tilfælde er han gået langt ud over rimelighedens grænse.
Og mht. påstanden om Jesper Petersens redelige motiver er skudt HELT forbi.
Og det er slet ikke dokumenteret.

At dette sku’ være en personsag må stå for Urups egen regning. For udlejer er dette ikke en personsag, men en lejesag.
Selvfølgelig er der en chikanevirkning af Jesper Petersens aktiviteter.
Og lejers chikanerier er fortsat med fuld styrke siden opsigelsen i 1999.”

Boligretten frifandt ved dom af 28. oktober 2004 Jesper Petersen for alle Gisselfelds anklager. Læs hele dommen via link her.

(30. september 2019)