Gisselfelds skovhugst i maj dræber fugleunger og andre dyr

Flere hundrede træer i Sønderskov er i de seneste uger fældet af tonstunge skovningsmaskiner, der har efterladt opkørte kørespor på kryds og tværs i den regnmættede skovbund.
Blandt andet i en tyveårig løvskovsbevoksning med egnens største bestand af den fredede orkidé tyndakset gøgeurt.
Men de sjældne blomster er ikke de eneste ofre for en hensynsløs skovning alt for tidligt på året. Også et ukendt antal fugle reder med æg eller unger – og andre dyr – er gået til.

Gisselfelds skovmaskine i færd med at læsse fældede træer i Sønderskov 21. maj.

Gisselfelds træfældninger  har formentlig stået på i hele maj. Flere hektar skov er enten renafdrevet eller udtyndet af de effektive skovningsmaskiner.
Hvorved en række fuglearter har fået dræbt deres unger eller ødelagt reder med æg. Ligesom andre dyr er gået til. Enten ved at fuglerederne er smadret, da træerne blev fældet. Eller ved at de tunge skovmaskiner med brede gummihjul og larvefødder har mast dyr på skovbunden.

De sørgelige rester af en sangdrosselrede i udtyndet skovparti 21. maj.

Mange ynglefugle

Sønderskov er yngelsted for over 20 forskellige fuglearter.
Bl.a. gråkrage, ringdue, solsort, sangdrossel, rødhals, munk, havesanger, kærsanger, tornsanger, løvsanger, gransanger, jernspurv, gærdesmutte, grønirisk, stillits, bogfinke og gulspurv.
Formentlig også spurvehøg og skovskade. 
Nattergal, der ligesom flere af de andre fugle bygger sin rede på jorden, har førhen ynglet her, men er i tilbagegang over hele Danmark.

Gisselfelds ligegyldighed overfor de ynglende fugle og andre dyr møder kritik fra naturorganisationer og naturvenner.
Danmarks Naturfredningsforening skrev 25. maj både til Næstved Kommune og Gisselfeld. Foreningen bad godset om ikke at indsamlede de fældede træer i Sønderskovens skovstykke med orkideer og fremover undlade at skove som godset netop har gjort.

DOF: Stop skovning i yngletid

Sidste år udløste Naturstyrelsens fældning af skov ved Gl. Rye i Østjylland i yngletiden kritik fraDansk Ornitologisk Forening:
”Sagen her viser med al tydelighed, at der er behov for at få sat turbo på dialogen og arbejdet med at få stoppet fremtidige træfældninger i yngletiden”, sagde foreningens formand, Egon Østergaard, til netnatur.dk
Og hovedbestyrelsesmedlem Andreas Winding tilføjede:
”Det er en eklatant brøler Naturstyrelsen har lavet. Det er jo ikke et ukendt fænomen, at fuglene yngler om foråret og sommeren, derfor er det heller ikke noget nyt, at man skal lade være med at fælde træer i den periode. Det har vi altid været meget imod og taget afstand fra. Også denne gang.”

– De ødelægger så meget ved at fælde i yngletiden, sagde en trist naturfotograf Jens Peter Kragh til TV 2 Østjylland, der havde fotograferet ynglende skovhornugler i skoven; ungerne antageligt dræbt efterfølgende.
En Facebookvideo af Jens Peter Kragh med de fældede træer i skoven ved Gl. Ry er på få dage set over 300.000 gange og delt mere end 5.000 gange på de sociale medier.

Gennemsnitligt 5 fuglereder ødelægges pr. hektar fældet skov, anslår Ornitologisk Forening.

Også forårsfældning i 2020

Fældningerne i sønderskov i disse dage er ikke den eneste gang Gisselfeld har fældet træer i yngletiden, eller på anden vis været på kant med lovgivning og bæredygtige drift.
Sidste forår renafdrev (totalfældede) godset et stort skovstykke på ca. 25 hektar med flere tusind rødgraner lige overfor Svenskekløftens parkeringspladsen ved Villa Gallinavej.
Skovningsmaskinefører Poul Henning Johansen påpegede under en samtale på stedet 28. maj, at det er stort set umuligt at undgå at ødelægge fuglereder i og med at ringduen yngler fra marts til november.

PEFC: skovejer skal følge regler

Gisselfeld har  i flere år reklameret med at godsets skove er overvåget af PEFC, en certificeringsordning for bæredygtig skovdrift.
Om  hensynet til de – lovbeskyttede – fuglereder i forstligt drevne skove udtalte sekretariatsleder i PEFC Danmark, Morten Thorøe, sidste år:
”Det er PEFC Danmarks vurdering, at almindelig skovdrift som udgangspunkt ikke vil udgøre en overtrædelse af reglerne om beskyttelse af reder og æg, forudsat at driften tilrettelægges med fornøden omhu og agtpågivenhed, herunder behørig, proportional, hensyntagen til fuglene. Dette indebærer, at der bør tages højde for årstiden.
Kravet til agtpågivenhed vil selvsagt være større i fuglenes yngletid end om vinteren, da alle reder der er i brug, dvs. indeholder æg eller yngel beskyttet af forbuddet. Det er skovejers ansvar at overholde reglerne og tilrettelægge driften, så denne ikke indebærer en overtrædelse af forbudsbestemmelserne, fx ved at større mere gennemgribende skovning tilrettelægges udenfor ynglesæsonen.”

Renafdrivning i Sønderskov lige op og af Susåen 18. maj.

I slutningen af 90’erne fældede Gisselfeld ved to lejligheder store bøgetræer med udhuggede redekamre af sortspætte.
Det ene træ stod ved Villa Gallinasøen og en lokal ornitolog havde indgået en gentlemanaftale med skovfoged Jens Risom om at undlade at fælde det.
Et andet bøgetræ med sortspætteredekamre blev fældet i 2003 eller 2004 ca. 1 km sydvest for Villa Gallina. Også her skete det af hensyn til de færdende mennesker på den nærliggende skovvej, oplyste politiet efter endt sagsbehandling efter at træfældningen var anmeldt som en lovovertrædelse.
Træet var dog kun lige akkurat i stand til at falde ud over kanten af skovvejen med kronens yderste, tynde grene.

Stort fald i biodiversitet

I de senere år har den lille sortspættebestanden i Hesedeskoven, der udgør Danmarks sydøstligste ynglebestand af Europas største spætte, der ikke er forstvæsenets favoritfugl og som blot yngler totalt ca 150 par i landet.
Tilsyneladende yngler sortspætter ikke længere i Hesedeskoven.
Den nye, indtjeningsivrige godsledelses voldsomme fældninger i årene 1996-98 af gammel bøgeskov reducerede også betragteligt ynglebestanden af Danmarks almindeligste spætte – stor flagspætte – i Hesedeskoven fra omkring 50 par til et encifret antal.
Læs mere her: https://gisselfeld.com/wp-content/uploads/2020/08/g_rapport.pdf
Dette forår registreredes blot tre syngende, trommende, hanner fra Hesede Hovedgård til Næstved-Rønnedelandevejen ved Boserup-rastepladsen.

Næsten flyvefærdige Sortespætteunge i slutningen af maj i redekammer udhugget i en stor bøg.

………………………………………………………………………………………………………………..

FAKTABOX:

Fuglereder, -æg og -unger er beskyttet af loven. 
Bekendtgørelse nr.152 af 20/2 2004, første gang trådt i kraft d.1. april 1994, lyder:
4. Reder og ynglesteder med æg eller yngel må ikke ødelægges. Æg må ikke ødelægges.
5. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar til 31. juli.
Stk.2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar til 31. august.
Stk.3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes i perioden 1. november til 31. august.
Stk.4. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november til 31. august.
Stk. 5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april til 31. august.

Straf:
Med bøde med mindre nogen straf er forskyldt efter anden lovgivning.
Stk.2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt
eller ved grov uagtsomhed og hvis der ved overtrædelsen er:voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jævnfør lovens § 1 stk.1, eller fremkaldt fare derfor, eller
er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre

……………………………………………………………………………………………………………………

 Fotos herover og (6) herunder fra Sønderskov 18. og 21. maj.
tyndakset gøgeurt må vige pladsen for de tunge skovmaskiner

Fotos herunder fra totalfældet granskov sidste forår på på ca.25 hektar.

Parti fra den store renafdrivning sydvest for Villa Gallina i foråret 2020.