Kontakt

Cand. psyk. Lars Maach, talsmand for Gisselfelds Venner
Tlf. 5015 7615 (mobil)
E-mail: larsmaach@hotmail.com


Journalist Jesper Petersen
Tlf. 60585002 (mobil)
E-mail: Esom@paradis.dk