Gisselfeld sprøjter sjælden orkidé lokalitet væk

“Den 24. april 1999 var jeg ude for at botanisere i Sønderskov (ejet af Gisselfeld. Red.) på Sydsjælland. Det var en dejlig forårsdag – anemoner, hvide og gule, blomstrede om kap, der var lungeurt i grøftekanten.”

Sådan starter Thorbjørn Stoltzes brev af 30. januar 2000 til Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling i København. Thorbjørn Stoltze er bestyrelsesmedlem i foreningens lokalafdeling i Haslev. Han skriver videre i sit brev:

“Et stykke inde i skoven var en skovarbejder ved at skære kroner af 200-årige ege op til brænde, arealet var afdrevet (totalfældet. Red.) i vinterens løb. Vi faldt i snak, og han fortalte bl.a. at det afdrevne areal var blevet sprøjtet et par dage før.

Og det var ikke kun anemoner, der var sprøjtet; det var et rigt staudetæppe af anemoner, primula, vorterod og ind imellem bl.a. fireblad, storkonval, ægbladet fliglæbe og en bestand af tyndakset gøgeurt. Det var chokerende at få at vide! Jeg fulgte udviklingen og det var en trist oplevelse – alle planterne visnede – Round Up havde gjort det igen.

Dét kan da ikke være rigtigt, at dette er lovligt, for bekendtgørelsen om fredede dyr og planter omfatter jo bl.a. orkideer. Men det viser sig, at der i § 6 i denne bekendtgørelse står, at den beskyttelse, som fredningen giver ikke er til hinder for en normal jordbrugsmæssig udnyttelse af en ejendom eller anden lovlig udnyttelse af denne.

Denne triste oplevelse peger på det forhold, at fredede planter og dyr, der lever på lokaliteter, der ikke er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, ikke er beskyttet på nogen måde. Jeg mener, at dette er et forhold, der bør tages op i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen kunne arbejde på at få lukket dette hul i fredningen af planter og dyr, eller arbejde for, at lokaliteter, til hvilke der knytter sig fredede planter og dyr, kan tages ud af en produktionssammenhæng, således at truede arter kan bevares.”, lyder det fra Thorbjørn Stoltze.

ÅrFredet område i SønderskovSprøjtet lokalitet
198955780
1990746145
1991645212
1992476278
1993271186
199400
1995548577
1996350246
1997164159
1998240530
199914Ingen overlever sprøjtning

Oversigt over forekomst af orkideen tyndakset gøgeurt i et fredet område i Sønderskov, samt den lokalitet lige ved siden af, der blev sprøjtet. (Blomstertællingerne er foretaget af Ole Hemmingsen).