Naturfredere støtter naturødelæggelse

Totatdestruktion af enestående naturskov indbefatter udryddelsen af rødlistede arter

Til manges forundring støtter Danmarks Naturfredningsforening planen om at fælde Porsmosens gamle naturskov, der ifølge amtets oplysninger vil starte i begyndelsen af næste måned – netop som hundredevis af fugle og dyr har æg eller unger i skoven.

Efter en besigtigelse i vinter sammen med agronom Børge Jensen sagde de lokale DN-repræsentanter efterfølgende ja til den kontroversielle skovødelæggelse.

De involverede DN-repræsentanter argumenterer, at skoven alligevel vil blive ødelagt, når vandstanden hæves i området, derfor kan man lige så godt fælde den først som sidst.

Men DNs mand på sagen på hovedkontoret i København, biolog Bo Håkansson, vedgår at det hører til sjældenhederne at naturfredningsforeningen støtter totalødelæggelsen af en flere hundrede år gammel naturskov, som foreningens tidligere præsident endda har beskrevet som “måske endda egentlig urskov.”

“Vi gør det da heller ikke med begejstring”, siger Bo Håkansson: “Men, ja, det er rigtigt, når amtet siger, at vi er bekendt med at skovfjernelsen er en del af Gødstrup Sø-projektet, og at vi accepterer dette. Det er dog som sagt ikke ensbetydende med at vi accepterer det med begejstring.”

Håkansson siger endvidere:

“Jeg, og to repræsentanter fra den lokale mosegruppe, har snakket en del sammen om sagen. Mosegruppens vurdering er, at det ikke er naturskov i skovlovens forstand. Vi mener, at det er et område, der er groet til, og som desuden er relativt vandlidende. Det er ikke naturskovsnaturskov, hvis man kan sige det sådan.”

Hvad mener du med det; naturværdierne er jo veldokumenterede?

“Jo, jeg forstår godt, at det er et område, der ikke er uinteressant. Men området vil sandsynligvis blive så vandlidende, når Gødstrup Sø bliver etableret, at birketræerne formentlig vil gå ud.”

Hvad med de ting, der går tabt: Der er f.eks. lavet en lavundersøgelse i skoven for 13 år siden, en undersøgelse, der afslørede flere nye arter for Sjælland og Sydsjælland – en endda en rødlisteart. Også rødlistede fugle er konstateret ynglende i skoven. Hvad siger du til at DN er med til at udrydde arter, der ikke er konstateret andre steder på Sjælland? Er det ikke imod DNs politik?

“Jo, det er det da, det har du da ret i. Det du siger, er så også nyt for mig. Men i naturgenopretningsprojekter er det jo ofte sådan, at den ene handling fører til noget, der ikke er optimalt, eller direkte uhensigtmæssigt og utilsigtet, i forhold til andre interesser.

Har du læst PFMs rapport om skoven fra 1997?

“Ja, og så vidt jeg husker, siger PFM da også, at det er et naturskovslignende område og ikke egentlig naturskov.”

Peter Friis Møller anbefaler at DN tager skridt til at få skoven permanent beskyttet. Skoven er ekstremt sjælden og biologisk værdifuld, lyder hans konklusion. Nogle af de træer han har set i skoven, har han aldrig før set så store og talrigt i Danmark. Hvad siger du til det?

“Jeg siger, at jeg har som sagt talt grundigt med Rune Larsen og Thorbjørn Stoltze om det. Og at det jo ikke er enestående, at i forbindelse med at man skaber eller genopretter een naturtype, så er der en anden der går tabt. Der er jo ikke nogen der er interesseret i at dette område skal forsvinde, men der er ikke noget at gøre ved det.”

Andre er jo ikke enige. De siger at man fint kan lade Gødstrup Sø genopstå uden at fælde skoven. Fældningen sker blot for at øge Gisselfelds erstatningssum for frivilligt at lægge jord til VMP2-projektet?

“Det er ikke min opfattelse.”

Der er grund til at tro at skoven kan føres flere hundrede år tilbage, hvormed skoven er noget af det mest bevaringsværdige natur vi har i Danmark. Hvis det er rigtigt, er det så ikke helt forkert det DN gør?

“Du bliver ved med at afkræve mig et svar for om det er rigtigt eller forkert det vi gør. Jeg kan næsten kun gentage hvad jeg har sagt: Det er vores, og lokalkomiteens, vurdering, at når man hælder så meget vand på, som jeg har forstået man gør, så vil området formentlig blive så vandlidende, at birkeområdet vil – om ikke gå til grunde – så i hvert fald blive radikalt forandret i længere perioder. Derfor har vi erkendt, at det er en del af prisen for at Gødstrup Sø kan blive genoprettet.”

Kritikere af projektet siger, at man udmærket kan genetablere søen naturlig, uden at det skaber problemer for skoven. Tværtimod. Skoven ødelægges kun hvis VMP2-projektet hæver vandstandsniveauet over det naturlige niveau, fordi projektet først og fremmest skal tilpasses nogle pengekasser, fremfor naturen. Hvis det er rigtigt, er det så ikke forkert det DN gør?

“Jo, men hvad vil du ha vi skal gøre? Det er jo ikke os, der har truffet en beslutning om at der skal finansieres et VMP2-projekt. De aftaler, der ligger til grund for dette projekt er truffet mellem amtet og lodsejerne – det er vi ikke herre over. Men når vi bliver spurgt, så svarer vi selvfølgelig. Og hvis myndighederne vil gennemføre et projektet via de pågældende pengekasser, så er der jo ikke rigtig noget DN kan gøre ved det.”

I mange år obstruerede Gisselfeld et af Sjællands vigtigste naturgenopretningsprojekter – Gødstrup Sø-projektet i Porsmose. Men efter indsættelsen af en ny bestyrelse i februar sidste år skiftede det store sydsjællandske gods holdning. Prisen har dog på – alle måder – vist sig høj.

På billedet ses godsforvalter Jens Risom og ny fungerende overdirektør, Christian Lassen under fredningsnævnsmødet ved Gødstrup Sø d. 4. september 2002.