Gisselfeld massakrerer igen fredede orkideer

To tyndaskede gøgeurt – den ene sjælden hvid variant – næsten mast af bunkede nyfældede træer i Sønderskov de seneste dage.

Lige midt i den allermest fredhellige tid på året, hvor fugle og andre dyr yngler og har mest brug for fred og ro, har Gisselfeld gods valgt at fælde hundredevis af nyudsprungne træer.

To tonstunge skovningsmaskiner har de seneste dage fældet massevis af gran- og løvtræer i Sønderskov, hvis vestlige halvdel udgør nordgrænsen i det store Holmegaard Mose-område, der er Natura 2000-område og dermed omfattet af EUs stærkeste naturbeskyttelse.

Sønderskov Overdrevs natur er yderligere sikret af en særskilt DN-fredning  af hensyn bl.a. til en enestående forekomst af den sjældne orkidé tyndakset gøgeurt.

”Tyndakset gøgeurt forekom tidligere i stort tal, og den havde her sin største bestand i det nu nedlagte Storstrøms Amt”, skriver Danmarks Naturfredningsforening om Sønderskov Overdrev på sin hjemmeside.

En del af orkideerne i den vigende bestand er i de seneste dage desværre mast især af den ene af skovningsmaskinerne, som har foretaget en kraftig udtynding af løvtræer i det skovområde, hvor hovedparten af  områdets fredede orkideer i dag vokser.

Oven i købet anden gang den indtjeningsivrige Gisselfeldledelse maltrakterer den truede bestand af orkideer i Sønderskov.

Fra rekordforekomst til truet

Sønderskovens bløde skovbund fremstår lige nu gennemskåret af dybe spor af gummihjul og larvefødder, som har mast en del af orkideerne. Atter andre orkideer er kvast under de stabler af fældede træer, der ligger snesevis af i skoven.

Fra hundredevis af træstubbe vælter saft ud over skovbunden, oprindelig tiltænkt de fremvoksende blade på grenene af de oversavede stammer.

Medlemmer af Holmegaard Mose Komiteen optalte 18. maj 194 blomstrende – ubeskadigede – tyndaksede gøgeurter. Antallet af overkørte og kvaste orkideer var det ikke muligt nærmere at opgøre, men det drejer som adskillige.

Hvis hr. og fru Jensen kommer til at plukke en vild orkidé er de hjemfalden til straf, for alle orkideer i Danmark er fredede og må hverken plukkes eller graves op. Men en skovejer som Gisselfeld kan straffrit overkøre eller forgifte orkideer i forbindelse med skovdriften.

Den ene af de to tonstunge skovningsmaskiner på terrængående larvefødder, der i de seneste dage har kvast et to- eller trecifret antal fredede orkideer i Sønderskov under fældningen af flere hundrede nyudsprungne træer.

Historien gentager sig

I foråret 1999 foretog Gisselfeld en renafdrivning af store 200-årige ege i samme område af Sønderskov som der aktuelt skoves i, og oversprøjtede efterfølgende skovbunden med Round Up, så både fredede orkideer og mange andre planter døde. Flere hundrede orkideer gik til.

Læs separat artikel om dette via link her: https://gisselfeld.com/gisselfeld-sproejter-sjaelden-orkide-lokalitet-vaek/

Eksemplerne på Gisselfelds alvorlige naturødelæggelser er alt andet end enkeltstående.

Regnskovsgruppen Nepenthes kaldte i således i 2004 Gisselfelds fældning af en af Danmarks mest bevaringsværdige naturskove for ”rovdrift” og sammenlignede det med bananrepublikkers katastrofale ødelæggelse af regnskov.

Læs separat artikel via link her: https://gisselfeld.com/naturens-guldhorn-smeltet-om/

Og læs om den nye godsledelses brutale driftsændringer i godsets skove og mange andre steder alene i perioden 1996-98 via link her

Flere lovbrud af Gisselfeld

I 2009 ødelagde Gisselfeld et større naturområde blot 1½ km sydvest for Sønderskov.

Danmarks Naturfredningsforening og Næstved kommune reagererede heldigvis hurtigt overfor Gisselfelds ulovlige naturødelæggelser af trekvart hektar i det fredede moseområde Kroglyng i 2009, der ellers kunne have endt endnu mere katastrofalt. Sagen grundigt beskrevet på DN-mosegruppens hjemmeside. Her et mindre uddrag derfra:

”Hvorfor godset har foretaget dette helt unødvendige overgreb på naturen i mosen, står stadig hen i det uvisse. Godset nægter at fortælle om motivet. Men sandsynligvis er formålet kun til fordel for godsets økonomiske interesser i skovbrug og jagt. Enten skulle området tilplantes med gran eller lignende, eller måske en vildtager f.eks. med majsplanter. Begge dele ville være et fremmedelement i mosen, til stor skade for mosens natur.

Nu er næsten alle træer fjernet og stedet ligner et ørkenlandskab i modsætning til før rydningen, hvor mosen lignende dele af Holmegårds mose. Tørven (jorden) er fræset med maskiner som har knust al vegetationen i mosen.

Heldigvis var DN-bestyrelsen i Næstved hurtig til at anmelde sagen og kommunen har reageret hurtigt med et påbud om at ophøre med yderligere jordbehandling i mosen. Det som er ødelagt står ganske vist ikke til at redde, men påbuddet kan forhindre en tilplantning af arealet, og med tiden vil området vokse til med moseplanter fra omkringliggende arealer.”

                                                                

Mast orkidé
Nogle af de brede og dybe kørespor i Sønderskov tværs igennem orkideernes kerneområde.
En – næsten – ubeskadiget bevoksning af tyndakset gøgeurt 18. maj. I baggrunden anes enkelte orkideer stikke blomsten ud mellem de fældede træstammer
Fældede bunker af unge træer hver 10. eller 20. meter i skoven.
Et særligt stort og flot eksemplar af tyndakset gøgeurt. I alt 194 blomstrende planter optalte medlemmer af Holmegaard Mose Komiteen 18. maj.