Nyheder vedr. Gisselfeld-sagen

Pressemeddelelse 30. december 2007:

Herved har jeg den glæde at kunne orientere om følgende udviklinger indenfor de seneste uger af den bredspektrede Gisselfeld sag, der blev anlagt ved domstolene i august måned og hvorved også de magtfordrejningsmæssige aspekter og dokumenter er fremlagt (samarbejdet mellem Elisabeth Lassens familie og justitsministeriet): 

Kendelse afsagt af Københavns Byret d. 26. november 2007.

Som følge af domstolsreformen pr. 1. januar 2007 skulle sagen anlægges ved byretten som første instans. Som følge af sagens principielle betydning har jeg ønsket at byretten i medfør af retsplejeloven henviser sagen til Østre Landsret som første instans (herved er Højesteret automatisk anden instans). De sagsøgte (Justitsministeriet/Civilstyrelsen v./ Kammeradvokaten og den indsatte bestyrelse) har modsat sig dette, hvorfor spørgsmålet skulle afgøres af retten. Jeg vedlægger kopi af retsbogsudskrift af 26. november 2007, hvorved Københavns byret har givet mig medhold i min begæring. 

Advokat K. L. Nemeth er udskiftet med en anden advokat fra et andet advokatfirma. Af de meddelelser, som den sagsøgte bestyrelse (sagsøgt 2) hidtidige er fremkommet med fremgår det, at bestyrelsen ikke længere er repræsenteret af advokat Nemeth, men af advokat Oluf Engell fra et andet advokatfirma. Dette betragter jeg som en meget positiv udvikling af sagen, idet et af hovedproblemerne har været advokat Nemeths meget aggressive og uforsonlige linie, som har skadet enhver mulighed for en fredelig løsning. Jeg vedlægger side 1 og 2 af advokat Engells svarskrift. Det er i foråret 2008 mit håb, at det, at bestyrelsen nu har afskediget Nemeth kan bidrage til en eventuel passende forligsmæssig løsning, som respekterer Gisselfelds fundatsvedtægter, således at det fremtidigt til være muligt at værne om miljø og økologi i de store jordområder samt de kulturhistoriske værdier, som Gisselfeld repræsenterer. 

Gisselfeld Slot, den 30. december 2007 

Med venlig hilsen

Erik greve Danneskiold-Samsøe