Over søen efter vand

Myndigheder m.fl. har svigtet fælt i arbejdet med at stoppe de tilbagevendende sommerafvandinger af en af Sjællands fuglerigeste søer.

Storstrøms amts nyligt søsatte VMP II-projekt til flere millioner kr er en moderne molbohistorie

af ornitolog Bo Tureby og Jesper Petersen

En af Sjællands fuglerigeste søer, Gødstrup Sø ved Holme-Olstrup, kunne have været været beskyttet langt bedre og ganske gratis, hvis bare myndighederne havde stået vagt om lovgivningen.

Herved kunne skatteborgerne have sparet ca.3 millioner kroner i engangserstatning, anlægsudgifter m.m., samt flere millioner i tilskud i de næste 20 år som er den tid Storstrøms amts såkaldte VMP II-projekt i Gødstrup Sø løber.

Endvidere kunne ødelæggelsen af en meget sjælden naturskov have været undgået.

Dét fremgår blandt andet af en afgørelse fra politimesteren i Næstved tidligere på året.

I forbindelse med sidste års sommerafvanding af Gødstrup Sø politianmeldte vi afvandingen af Gødstrup Sø med henvisning til den jagtlovsparagraf, der siger, at “reder og ynglesteder med æg eller yngel ikke må ødelægges”.

Ynglen fra flere hundrede vandfugle gik tabt, da vandet i den ca. 50 hektar store sø blev pumpet bort i april og maj.

Sidste års naturtragedie var den fjerde siden 1999. I alt er Gødstrupsøens meget rige ynglefugleliv blevet massakreret 9 gange siden 1978.

Politimesterens afgørelsen vedrørende 2003 har været næsten et helt år undervejs. Den lange sagsbehandling forklares med, at man måtte indhente en udtalelse fra Miljøministeriet.

Politimesteren søgte fagligt råd om den del af jagtloven, der siger at reder og ynglesteder med æg eller yngel ikke må ødelægges.

Vi har den opfattelse, at hvis denne 10 år gamle lovparagraf ikke er overtrådt i Gødstrup Sø, så vil den aldrig kunne overtrædes noget sted, for Gødstrupsøen er en af landets fuglerigeste søer med flere rødlistede, sjældne ynglefugle, og søen er samtidig beliggende i EF-fuglebeskyttelses-lokalitet nr.91, hvor Danmark siden 1983 har forpligtet sig til at tage særlig hensyn til fuglelivet.

Politimesteren i Næstved – og Miljøministeriet – imødekommer da også dette synspunkt i afgørelsen af 11. februar i år.

Politimester J.P. Clausen skriver således, “at der ved pumpelaugets afvanding af området Gødstrup Enghave i perioden 15. marts til 5. juli 2003 objektivt er sket en overtrædelse i § 4 i bekendtgørelse nr.815 af 22. september 1999 om jagttid for visse pattedyr og fugle.”

Imidlertid lader J.P. Clausen lodsejerne slippe for nogen form for straf.

Og hvordan så det? Ja, politimesteren mener, at Storstrøms amt VMP II-projekt, der blev skudt igang i området i november sidste år – altså mange måneder efter Gødstrupsøens vandfugleunger ville have været flyvefærdige – undskylder lodsejernes lovovertrædelse og fuglemassakre.

Politimesteren skriver:

“Afvandingen er foretaget med det formål at gøre det muligt at udføre entreprenørarbejder i området, således at vådområdeprojektet for området kan gennemføres.”

Politimesteren skriver videre:

“Hensigen med Vandmiljøplan II-projektet – ifølge resumé til rapporten Vådområdeprojekt ved Gødstrup, april 2001 – er at opnå en stor kvælstoffjerneslse samtidig med at det er målet at skabe gunstige yngleforhold for de vandfugle, der allerede besøger lokaliteten”.

Dét får J.P. Clausen til at konkludere:

“Jeg finder herefter, at pumpelaugets overtrædelse af bekendtgørelse nr.815 af 22. september 1999 er straffri jf. princippet i straffelovens § 14 (nødret).”

Også året før, i 2002, reddede politimesteren i Næstved Gødstrupsøens lodsejere fra at blive straffet for deres lovbrud og massakre på i hundredevis af fugleunger. Også dette år blev afvandingen af Gødstrup Sø og den medfølgende fuglemassakre anmeldt.

I en afgørelse fra 21. august 2002 hedder det således, “at formanden (for Gødstrupsøens pumpelauget. Red.) ikke beviseligt har været klar over de eventuelle følger af den stedfundne afvanding, samt at afvandingen lovligt startede i 1951.”

Vi, der har indsigt i de sidste mange års tragiske sommerafvandinger af Gødstrup Sø, må ryste på hovedet af politimesterens argumentation.

Tidligere på måneden klagede vi over dette års afgørelse vedr. sidste års fugledrab til hhv. statsadvokaten og Folketingets Ombudsmand. Vi finder politiets påstand om at lodsejerne ikke skulle have været bekendt med konsekvenserne for fuglene ved afvandingen af den store sø for “absurd”.

I vore klager nævner vi bl.a., at en række tv- og radioindslag samt talrige avisartikler, personlige samtaler og korrespondance med lodsejerne i de sidste godt og vel 20 år detaljeret har oplyst om de omfattende fuglemassakrer i Gødstrup Sø”.

Vi skriver videre: “I afgørelsen af 11. februar i år kunne Politimesteren ikke anvende forrige års argument om uvidenhed. Nu argumenterer politimesteren så, at sidste års afvanding var en del af amtets VMP II-projekt, derfor var det lovligt, selv om ødelæggelsen objektivt set var en overtrædelse af bekendtgørelse nr.815… Vi er fundamentalt uenige med politimesteren. Amtets brev kan ikke tolkes som en tilladelse til at bryde loven”.

Den triste kendsgerning er, at lodsejerne problemfrit kunne havde ventet med at tømme søen for vand til august. Så ville alle fugleunger have været flyvefærdige, og der ville stadig have været masser af tid til VMP II-projektets entreprenørarbejde, der i øvrigt først begyndte endnu senere; i november. Bortset fra det aller vigtigste – fjernelsen af højspændingsmaster – endda slet ikke blev udført som planlagt! (mere om dette til sidst)

Også Danish Deep Ecology Group har klaget over politimesterens afgørelse. I naturorganisationens brev af 7 marts hedder det bl.a.:

“Som Danish Deep Ecology Group ser sagen så kan amtets brev til lodsejerne om at holde søen tør ikke fortolkes som carte blanche til at overtræde den aktuelle bekendtgørelse, der forbyder ødelæggelse af ynglesteder og drab på ynglefugle. Kun hvis lodsejerne havde tømt søen for vand FØR fuglene havde bygget rede, lagt æg og fået unger, havde sagen været en anden, men da fuglene havde bygget rede og fået unger kunne afvandingen af søen ikke ske lovligt – heller ikke med amtets eventuelle billigelse. Hvis storstrøms amt – mod vores forventning – har den opfattelse, at skrivelsen til lodsejerne inden ynglesæsoen om at holde Gødstrupsøen tør, lovliggjorde overtrædelsen af bekendtgørelsen, der beskytter fuglereder, æg og yngel, bør statsadvokaten udvide sagen til også at omfatte Storstrøms amt.”

Siden december har Gødstrupsøen været permanent. Imidlertid risikerer VMP II-projektet at blive langt mindre fordelagtigt for fuglelivet end først antaget. Og her anskuer vi ikke mere sagen fra skatteborgernes synsvinkel, der indiskutabelt har tabt alt hvad der kunne tabes med en samlet regning på 10 millioner kroner – slag på tasken.

Først og fremmest advarer eksperter om at den stærkt forøgede tilførsel af kvælstof til området kan blive ødelæggende for søen som fuglelokalitet.

Naturrådet udgav en rapport om dette i 2000. Rådets fire år gamle anbefaling lyder, at man i vigtige naturområder bør halvere de generelt projekterede kvælstofmængder til max.150 kg. kvælstof pr. ha. I Gødstrup Sø tilføres næsten dobbelt så meget. Dette øger risikoen for meget hurtig tilgroning, dårlig vandkvalitet og medfølgende forringelse af undervandsnaturen og fødegrundlaget for fuglene.

Andre oversete problemer truer naturen – især fuglelivet – i Gødstrup Sø:

I:

VMP II-projektet har gennembrudt den naturlige barriere mellem søen, Porsmosen og Susåen. I dag er der således gravet forbindelse mellem Susåen og Gødstrup Sø, hvorved Gødstrupsøens vandstand nu følger Susåens vandstand. Det er ensbetydende med stor variation året igennem i søens størrelse og dybde.

I de første tre måneder har Gødstrusøens areal varieret mange hektar og bredzonen har flyttet sig frem og tilbage med 50-150 meter.

Kampsax, der har udarbejdet den tekniske projekt-rapport, skriver at vandstanden i Gødstrupsøen forventes at variere med ½ meter. Da søen er lavvandet er det ensbetydende med store arealsvingninger. Søarealet forventes at ligge fast på et minimum på 30 hektar med vil variere med yderligere 25-50 hektar.

Under årets tøbrud 1. februar nået søens sin maximale udbredelse med en vandstand på 1,35 cm i Susåen. På en uge steg vandstanden over en meter. Fra den 2. februar og en måned frem faldt vandstanden med over 1 meter, helt ned til kun 25 cm. den 11. marts. For atter at stige til 90 cm. den 22. marts. Foreløbigt er tre “flodbølger” i år skyllet igennem Susåen – og Gødstrupsøen.

Hvis, eller rettere, når, dette sker efter at ynglefuglene har etableret sig i søen i de kommende uger – i april og maj – vil vandstandssvingninger bare halvt så voldsomme som årets første tre få katastrofale følger i form af oversvømmelse af vandfuglenes reder med æg.

Markante vandstandsstigninger efter 1. april er set mange gange før i området. For eksempel sidste år, i slutningen af maj.

Også markante vandstandsfald efter at ynglefuglene har etableret sig kan blive katastrofale, da fuglene bygger reder i bredzonen, som imidlertid risikerer at trække sig 50 meter, eller mere, tilbage og efterlade reder med æg og rugende fugle som et tag-selv-bord for ræve, mink og andre predatorer.

II:

Der er ingen jagtbegrænsninger, incl. grænser for fodring af skydeænder i søen. Gisselfeld har foreslået at søen jagtfredes – mod udbetaling af erstatning.

Godsets forslag skyldes formentlig udelukkende et ønske om at tjene penge incl. forbedre sine egne jagtmuligheder, idet Gisselfeld ved en jagtffredning i søen vil kunne tilbyde sine jagtlejere et endnu mere attraktivt jagtområde vest og nord for søen, hvorover hovedparten af Gødstrupsøens fugle vil flyve når de bevæger sig til og fra søen. Bl.a. den meget attraktive vildtart, sædgås, der har et af sine vigtigste rasteområder på Sjælland i Porsmose og Broksø Enge vest for Gødstrup Sø og som i fremtiden forventes at forsøge at anvende Gødstrup Sø som overnatningsplads – noget der i årevis har været en mangelvare i området.

III:

Som en del af VMP II-projektet fældedes flere hektar skov samt levende hegn. Og mange hegnspæle blev gravet op. De fjernede træer og hegnspæle var imidlertid gode redeplacerings-steder for søens mange ynglefugle. De ændrede fysiske forhold har forringet yngleforholdene for fuglene samt øget risikoen for for høje vandtemperaturer og medfølgende algeblomst og biologiske sammenbrud i den alt for fosfor- og kvælstofholdige sø.

IV:

Højspændings-ledninger, som amtet har meddelt ville blive fjernet inden søens permanente etablering, blev alligevel ikke fjernet og har siden december 2003 udgjort en alvorlig kollisionsfare for søens vandfugle.

Det at nedtage højspændingsmasterne blev i øvrigt brugt af amt og lodsejere som et vigtigt argument for sidste år at tømme søen for vand og – i strid med loven -inddirekte dræbe ynglen fra dette års ynglefugle!

Masterne blev væltet og trukket på land i slutningen af april. Tidspunktet dette blev gjort på var det værst tænkelige af hensyn til ynglefuglene. Mindst en gråstrubet lappedykker-rede blev ødelagt som følge af arbejdet med at fjerne højspændingsmasterne i Gødstrup Sø.

V:

Byspildevandet fra de to landsbyer Gødstrup og Ravnstrup er siden VMP II-projektets start blevet udledt i Gødstrup Sø med øget risiko for ødelæggelse af vandmiljøet.

Vi skal til sidst nævne, at VMP II-projektet i oktober sidste år blev indbragt for EU-domstolen. Sagen blev samtidig sendt anbefalet til en række danske myndighedsinstanser med krav om at indbringelsen tillagdes opsættende virkning.

Ingen af af de tilsendte instanser tog anmeldelsen alvorlig, hverken Storstrøms amt, miljøministeren, Skov- og Naturstyrelsen, politimesteren i Næstved samt stats- og kammeradvokaten.

Sidste chance for natur og retssamfund er hhv. Folketingets Ombudsmands og EU.

S L U T

(maj 2004)